Algemene voorwaarden van Crossmark bvba

Gevestigd te Rijmenamseweg 21, 2820 Bonheiden.
Ondernemings/BTW nummer: BE 0479.875.826

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle projectvoorstellen, budgetbegrotingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van Crossmark bvba, van welke aard dan ook.

Artikel 2: Afwijkende bedingen

Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts dan, indien deze door Crossmark bvba schriftelijk zijn overeengekomen en dan alleen nog voor de overeenkomst waarbij deze gemaakt zijn.

Artikel 3: Projectvoorstellen, budgetbegrotingen en offertes

a. Alle projectvoorstellen, budgetbegrotingen en offertes van Crossmark bvba, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend. Prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.

b. Toezeggingen door Crossmark bvba, in mondelinge vorm gedaan, zijn voor Crossmark bvba niet bindend, tenzij een schriftelijke bevestiging van de zijde van Crossmark bvba volgt.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst wordt geacht dan tot stand zijn gekomen, wanneer Crossmark bvba deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen drie werkdagen na datum van deze bevestiging middels een aangetekende brief met bericht van ontvangst, heeft geprotesteerd. De dag van verzending der opdrachtbevestiging geldt als datum van totstandkoming der overeenkomst.

Artikel 5: Annulering en/of wijziging op/van de overeenkomst

Na de totstandkoming overeengekomen aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts dan geldig indien Crossmark bvba deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd en deze niet binnen drie werkdagen middels een aangetekende brief met bericht van ontvangst heeft geprotesteerd.

In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 125 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

Artikel 6: Tussentijdse prijsverhogingen

Crossmark bvba heeft het recht om tussentijdse prijsverhogingen van kostprijs en belastingheffingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Projectwijzigingen, geheel of gedeeltelijk, auteurscorrecties, extra druk en/of digitale proeven e.d. leveren grond op voor prijsverhogingen.

Artikel 7: Personeel

Mondelinge mededelingen of afspraken en/of toezeggingen door het personeel van Crossmark bvba of namens Crossmark bvba door haar personeel gedaan binden Crossmark bvba slechts indien deze door Crossmark bvba uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Tot het personeel van Crossmark bvba worden eveneens gerekend de door Crossmark bvba, ten behoeve van de opdracht, aangetrokken freelance medewerk(st)ers en andere derden.

Artikel 8: Levering en levertijd

a. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan het door opdrachtgever opgegeven adres. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het werk het kantoor van Crossmark bvba verlaat. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit ook door Crossmark bvba op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.

b. Aan reclames kunnen slechts rechten worden ontleend, wanneer zij binnen 24 uur na facturering van het project respectievelijk de aankomst van het product bij Crossmark bvba schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.

c. Overeengekomen levertijden van projecten en producten gelden immer bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en bevestigd door Crossmark bvba.

d. Crossmark bvba verplicht zich om de overeengekomen levertijden van projecten en producten zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding en gevolgen daarvan.

e. Overschrijding van levertijd van projecten en producten verplicht Crossmark bvba niet tot enige vergoeding in welke zin dan ook en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren.

f. Wanneer een opdrachtgever een door Crossmark bvba vervaardigd projectvoorstel, concept, ontwerp, tekst, illustratie, foto, goedkeurt, dan dient dit werk volledig betaald te worden, ook als opdrachtgever het op zijn beurt niet aan zijn opdrachtgever verkoopt.

g. Wanneer het werk na het verstrijken van de leveringstijd door de opdrachtgever niet is afgenomen, staat zij te harer beschikking opgeslagen, voor haar rekening en risico.

Artikel 9: Transport/risico

a. De wijze van verzending, transport, verpakking e.d. wordt, indien geen  nadere aanwijzing door de opdrachtgever aan Crossmark bvba is verstrekt, door Crossmark bvba als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat Crossmark bvba hiervoor enig aansprakelijkheid
draagt

b. De verzending van het werk geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen,
voor rekening en risico van de opdrachtgever, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden

a. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum

b. Indien in een langere kredietgeving dan 14 dagen na factuurdatum ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf factuurdatum.
Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de kredietverlening 1/12 gedeelte van het op de vervaldag geldende wisseldisconto van de Belgische Bank, verhoogd met 15%, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is en dit met een minimum schadestelling van 50 Euro.

c. Buitengerechtelijke- zowel als gerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, welke tenminste 15% van het factuurbedrag belopen. De opdrachtgever zal aan Crossmark bvba de kosten vergoeden welke door haar door haar advocaat in rekening worden gebracht, wiens declaratie zal worden vastgesteld overeenkomstig de daarvoor bestaande richtlijnen van de Belgische Orde van Advocaten.

d. De opdrachtgever doet afstand van haar recht op korting of dispensatie

e. Indien de werkzaamheden langer dan 14 dagen gemoeid is, is Crossmark bvba gerechtigd periodiek te factureren, welke facturen de werkzaamheden van 1 week betreffen.

f. Crossmark bvba is steeds gerechtigd, alvorens haar werkzaamheden aan te vangen, te leveren of met de levering voort te gaan, te verlangen dat de opdrachtgever binnen een door Crossmark bvba te bepalen termijn, naar het oordeel van Crossmark bvba voldoende zekerheid te verschaffen voor het nakomen van haar betalingsverplichtingen. Nalaten van de opdrachtgever om binnen de door Crossmark bvba bepaalde termijn de verlangde zekerheid te verschaffen, geeft Crossmark bvba het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en het reeds geleverde terug te nemen, inhoudende het recht van Crossmark bvba op schadevergoeding.

Artikel 11: Overmacht en wanprestatie

Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet door Crossmark bvba kan worden gevergd -daaronder mede inbegrepen het geval dat zij door de door haar ingeschakelde derden, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld- zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijden worden verlengd met de tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Mocht de verlenging van de levertijd meer gaan belopen dan drie maanden, dan is Crossmark bvba bevoegd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk te annuleren. In geen van deze gevallen zal Crossmark bvba tot enige vergoeding van directe of indirecte schade gehouden zijn. Indien sprake is van een gedeeltelijke uitvoering zal de opdrachtgever een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn. In geval niet of niet tijdige nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen zal Crossmark bvba steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de overeenkomst, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd haar aanspraken op enige schadevergoeding en zonder dat de opdrachtgever tot enige schadevergoeding gerechtigd is, terwijl Crossmark bvba alsdan voorts bevoegd is alle andere met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten, voorzover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het Crossmark bvba verschuldigde ten gevolge. Crossmark bvba neemt geen verantwoordelijk voor gebeurlijke ‘downtime’ van de door ons gehoste producten en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (hackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten). Crossmark bvba staat in voor de oplossing van alle gebreken die door een fout van Crossmark bvba zijn ontstaan in het kader van een door haar geleverd project en die aan het licht zouden komen tot uiterlijk 6 maanden na de aflevering/oplevering van de producten of diensten in kwestie. Voormelde gehoudenheid in hoofde van Crossmark bvba komt te vervallen indien blijkt dat een andere ontwikkelaar aan het project werkt/heeft gewerkt. Crossmark bvba zal ten slotte ter zake ook niet aangesproken kunnen worden door de koper indien blijkt dat de vastgestelde fouten het gevolg zijn van aanpassingen door de koper zelf uitgevoerd na overdracht van de broncode en voltooiing van het project door Crossmark bvba.

Artikel 12: Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

a. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van de door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht c.q. industrieel eigendomsrecht c.q. enig ander recht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart zij Crossmark bvba in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of
reproductie voortvloeiende.

b. Het auteursrecht van door Crossmark bvba ontworpen c.q. tot stand gebrachte projectvoorstellen, budgetbegrotingen, concepten, schetsvoorstellen, ontwerpen, teksten, illustraties, foto’s, dia’s, modellen e.d. blijft bij Crossmark bvba berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een order op heeft geplaatst.

c. Crossmark bvba behoudt zich te allen tijden uitdrukkelijk het recht voor de door haar onder sub b. genoemde en vervaardigde werken van haar beeldmerk te voorzien.

d. De opdrachtgever heeft slechts het recht het door Crossmark bvba geleverde werk geheel of gedeeltelijk te reproduceren ten behoeve van het in de opdrachtbevestiging omschreven gebruik. Het gereproduceerde materiaal moet dezelfde aanduiding ten
aanzien van auteursrecht en herkenningstekens, merken en nummers dragen als op de originele vermeld. Reproductie door de opdrachtgever voor een ander dan in de opdrachtbevestiging omschreven gebruik is slechts op nader met Crossmark bvba
overeen te komen voorwaarden toegestaan.

e. Door Crossmark bvba wordt aan de opdrachtgever ten behoeve van de reproductie het originele werk voor de duur van 10 werkdagen ter beschikking gesteld. De opdrachtgever zal het originele werk uiterlijk binnen 15 werkdagen na de afl evering door Crossmark bvba, aan haar terugzenden, tenzij anders overeengekomen. Het originele werk blijft onvervreembaar eigendom van Crossmark bvba, welke laatste als maker of ontwerper van het originele werk geldt.

f. Tot zekerheid van correcte betaling van de vorderingen van Crossmark bvba, uit welke hoofden dan ook, verlangt Crossmark bvba bovendien het eigendomsrecht tot zekerheid -door het ontstaan der vordering- op al het werk dat Crossmark bvba aan de wederpartij heeft geleverd en de welke zich nog onder de opdrachtgever bevinden.

g. De volledige broncode van het project, inclusief de daarop rustende vermogensrechten, doch exclusief de morele rechten (divulgatierecht(recht tot bekendmaking), een paterniteitsrecht (erkenning van vaderschap) en een integriteitsrecht (eerbied voor het werk) blijft steeds eigendom van Crossmark bvba.

Artikel 13: Duur

De door Crossmark bvba geleverde hosting pakketten worden aangeboden voor een periode van 1 jaar. Deze periode wordt automatisch verlengd met een periode van 1 jaar bij het verstrijken ervan behalve bij schriftelijke opzegging. De klant in gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 1 maand te respecteren.

Artikel 14: Bijzondere bepalingen

Ingeval de opdrachtgever enig opvorderbaar bedrag onbetaald laat, surseance van betaling aanvraagt of haar betaling schorst, in staat van faillissement wordt verklaard, overlijdt, onder curatele wordt gesteld, of haar zaken liquideert, heeft Crossmark bvba het recht de overeenkomst of een gedeelte daarvan, dat nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te annuleren en het nog niet betaalde product terug te vorderen, onverminderd het recht op vergoeding van eventuele schade die door één en ander mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering welke Crossmark bvba ten laste van haar opdrachtgever heeft, dadelijk, ineens en in haar geheel opeisbaar.

Artikel 15: Aansprakelijkheid bij bemiddeling

Crossmark bvba is geen juridische partij en niet aansprakelijk voor geschillen van welke
aard dan ook tussen de door bemiddeling tot stand gekomen overeenkomsten, op basis
van de koop, afbetalings- en leveringsvoorwaarden van de leverancier respectievelijk
opdrachtgever.

Artikel 16: Domiciliekeuze

De opdrachtgever kiest onveranderlijk voor de uitvoering van de opdracht, daaruit voortvloeiende gerechtelijke procedures daaronder inbegrepen, domicilie aan het bij de opdracht opgegeven adres.

Artikel 17: Kennisgevingen

Alle mededelingen, betekeningen van gerechtelijke stukken daaronder begrepen, zullen door partijen schriftelijk worden gedaan, door Crossmark bvba aan het gekozen domicilie van de opdrachtgever.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Op alle overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie worden berecht door de alsdan bevoegde rechter te Mechelen, onverlet de mogelijkheid van een hogere voorziening.

 

 

Eggermont Mario, zaakvoerder Crossmark bvba
Rijmenamseweg 21, 2820 Bonheiden België